Houston, TX, USA
A:
B: Houston, TX, USA

See on Google Maps